آموزش تبدیل عکس روز به شب
444 صفحه  - 830 مگابايت
درباره بیهوده بودن یا نبودن این روش و آموزش
شاید از دیدگاه بیشتر عکاسان حرفه ایی این روش و آموزش بیهوده باشد.بنابراین اگر شما خردمندانه خود را عکاس حرفه ایی نمیدانید،بهتر است هفت نکته بسیار کوتاه را که درباره کارآمد
بودن اين روش نوشته ام بخوانید.سپاسگزارم
برای دیدن نمونه های نمایشی در این کتاب آموزشی،بهتر است برنامه رایگان                            
Adobe Acrobat Reader DC
را دانلود بفرماييد
نکته يک
باید هنگام عکسبرداری هـوایی در شب با هـه دوربینهای ارزان،برای داشتن نـور مناسب و خـوب،بــازترین دیافراگم و همچنین حسـاسیتهای بـالای دوربیـن را بـرگزینیم،که نتیجـــــه اش میشود عکــــــس روبرو
ISO-25600  1/100 sec  f/2.8
نکته دو
اگر هنگام عکسـبرداری هــــوایی در شـــــــــــــــب با همـه دوربینــهای ارزان،بخواهیـم نـــویز و لــرزش کمتری داشته باشیم،نــاچاریم سرعــت شاتر را بالا و حساسیت دوربین را پاییـن بیاوریم،شاید عکـــس ما بمانند عکس روبرو شود.
ISO-4000  1/250 sec  f/2.8
با این روش ویژه،همچنین میتوانیم بـه سادگی برای هر مکان نـورپردازی  
جدا و دلخواه انجام بدهیم و یا بمانند عکسبرداری زمینی جلـوه های نوری
عکاسی با سرعتهای پاییــن و یا     به عکسها افزون کنیم.
نکته چهار
B
نکته پنج
میتونیم با درآمیختن عکس شب و روز،بـه یک عکس تازه شب در روز برسیم.
با این روش ویـژه که آموزش خواهم داد،مـا میتـوانیم بجای عکسبـرداری هوایی با دوربین ارزان قیمت در شب، در روشنـی روز و با سرعت بالا برای نبود لرزش و حساسیت پاییـن برای نداشتن نویز،عکسبرداری کنیم
سـپـس عـکس روز بدون لرزش و نویز را با این روش ویـژه،در برنامه فتوشاپ بمانند عکس روبرو به شب تبدیل کنیم.
نکته سه
ISO-100  1/500 sec  f/8
ISO-100  20 sec  f/22
اگر برای انجام کارهای نمونه،نیاز به داشتن عکسهای هوایی در شـــب داریم و توان خــــــرید دوربینهای گــــران،همچنین کرایه هلیکوپتر،پهپاد و..را نداریم،ميشود با                  از هر جايی که ميخواهيم عکسهای هوايی در روز برداشت کنيم سپس با اين روش ويـژه عـــکس روز را به عکس هوايی در شب تبديل کنيم.
نکته شش
Google Earth
نکته هفت
شــــايد در گذشتــه عکسـی
بـهنگام روز،بـرای نـــمونه
از بنای روبــرو برداشـــت
کرده باشيم و اکــنون بـرای
کـاری نيــاز به عــکس اين
بنــا در شــــب داريـم، امــا
زمان گذشته و يا حادثه ايی ايـن سـاختمان را ويـــــران
کرده و ديـــگر ما هرگـــــز
نميتوانيم از سـاختار ســـالم
ايــن بنـــا بـهنگام شـــــــب
عکسبـرداری کنيم.
بنابراين با اين روش ميشود عکسی را که در روزگـار گـذشته برداشـت کرديم به عکـس شــب ويــران نشده اين ساختمان تبديل کنيم.
نگاه ويژه
اگر برای ساختن فيلم يا نمونه های نمايشی،نياز به نشان دادن گذشت زمان در تابلوهای نقاشی شده در روز داشته باشيم،اين روش شايد بکار آيد.
Bridge of Sighs, Ducal Palace and Custom House, Venice: Canaletti painting- Artists: J. M. W. Turner, William Turner-1833
Adobe Acrobat Reader DC